Rapport från Kommunfullmäktige – 230926

Sista dagarna i september innebär två dagar av Kommunfullmäktige. Men innan onsdagens budgetförhandlingar så bjöd tisdagen på ett mer traditionellt sammanträde. Och temperaturen kändes rätt låg fram till att en motion kring kommunens näringslivspolitiska program dök upp på dagordningen. Talarlistan blev lång och tonläget rätt högt när oppositionen anklagade majoriteten för att inte ta Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat på tillräckligt stort allvar. Medan majoriteten i sin tur ansåg att oppositionen ger densamma en helt orimligt hög verkshöjd.

Interpellationer, beslutsärenden, motioner och frågor var som vanligt vad som fanns på dagordningen men till skillnad från tidigare under året var inte dagordningen lika lång och fullproppad med interpellationer. Men som vanligt var det interpellationerna till ordföranden i nämnder och bolag som inledde dagordningen. Framför allt handlade det om frågor kring beredskap från Liberalerna och såväl Lorents Burman som Sara Keisu och Tomas Teglund fick vara uppe och svara på hur kommunens planering för att klara en kris eller ett krig ser ut.

Lorents hänvisade i sitt svar till hur ansvarsfördelningen i dessa frågor faktiskt ser ut. Där det stora ansvaret ligger nationellt på berörda myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunens ansvar samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner. Även Daniel Sjögren påpekade i talarstolen att resonemang kring hur Skellefteå kommuns planering ser ut kan vara känsliga uppgifter som man kan behöva vara försiktig med att resonera kring i debatt i kommunfullmäktige.

Sara Keisu redogjorde i sitt svar för Samhällsbyggnadsnämndens ansvar och syn på frågorna. Återigen så var specifika frågor svåra att svara på utan att snarast försämra kommunens beredskap vilket så klart skapar en viss förvirring i debatten. Tomas Teglund levererade ett kort och koncist svar på de frågor som specifikt riktats till nämnden för support och lokaler. Det innebar dock att Tomas blev den som fick hantera i särklass flest följdfrågor där också många ur oppositionen ville ha svar på fler frågor, framför allt kring lagerhållning av livsmedel.

Några motioner hann också behandlas under dagen. Först kring utökad målgrupp för fältverksamhetens verksamheter. Fältarna är otroligt viktiga i Socialnämndens förebyggande arbete som också är prioriterat i nämndens uppdragsplan. Därför bifölls Moderaternas motion om att verksamheten ska kunna arbeta med en bredare målgrupp med motiveringen att verksamheten själva förordar förändringen.   Sedan en motion kring behovet av bussvärdar där svaret var väldigt tydligt och Fredrik Stenberg tillsammans med Filip Palukka från Vänsterpartiet kunde förklara tydligt hur För- och grundskolenämnden resonerar. Trots det blev diskussionen rätt lång kring trygghet i lokaltrafiken.

Dock inte på långa vägar lika lång som debatten kring motionen om ett nytt näringslivspolitiskt program. Oppositionen ville sätta ett mål för kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat. Många företrädare från Socialdemokraterna var förtjänstfullt uppe i talarstolen och redogjorde för vårt partis syn på företagande, näringslivsklimat och mer specifikt nämnda rankinglista. Viktiga poänger som gjordes var att endast 3% av Skellefteås kommuns kring 6500 företag faktiskt svarar på den enkät som ligger till grund för rankingen. Och att den milt uttryckt goda näringslivsutvecklingen i kommunen helt uppenbart inte får något som helst genomslag i rankingen. Många hade kloka saker att säga men Martin Hedqvist samt Daniel Ådin respektive Envall får gestalta samtliga.  

Från klockan 11 behandlades de ärenden som teckenspråkstolkas för att öka tillgängligheten till fullmäktiges möten. Det handlade idag om föreskrifter och riktlinjer kring renhållning, trygghetsboenden och informationsbehandling. Från oppositionen uttrycktes oro kring renhållningsordningen, framför allt på landsbygden. Sara Keisu-Lundh hade dock bra svar på frågorna och oron och betonade att sopsortering i hemmet är en tillgänglighetsförbättring för väldigt många och även att de nya förskrifterna kommer ur nya lagar på området.

Evelina Fahlesson redogjorde för förändringarna i riktlinjerna för driftsbidrag till Trygghetsboenden. Boendeformen som är tänkt som ett steg för äldre mellan ordinära boendeformer och vård- och omsorgsboenden. För att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre så är Trygghetsboenden ett mycket bra alternativ där möjligheten finns att bo nära andra äldre där aktiviteter samordnas av värdar. En viss diskussion följde kring vem som väckt frågan att ändra den lägsta ålder för boende på trygghetsboenden. Men där framhöll Kenneth Fahlesson med tydlighet att den förändringen lyfts i och drivits av det kommunala pensionärsrådet KPR.

Vill som avslutning lyfta hur många partikamrater som var uppe och företrädde vårt parti och vår politik under dagens sammanträde. Många kloka ord sades och många bra beslut togs. Ännu en bra dag i Skellefteås politiska liv.

/Magnus Nilsson – Politisk Sekreterare

facebook Twitter Email