Rapport från Kommunfullmäktige – 230502 

Interpellationstimglaset

Kommunfullmäktigesammanträdet den 2/5 kom att präglas till stor del av den enorma mängd interpellationer som fanns att besvara. Ett flertal nämndsordföranden fick tillfälle att redogöra får många och långa svar på frågor från oppositionen. Kommunfullmäktiges vice ordförande Kenneth Fahlesson som ansvarar för interpellationsdebatterna på fullmäktige hade för ändamålet tagit med sig ett timglas som skulle komplettera ordinarie tidtagning och därmed säkerställa att vi skulle hinna med så många interpellationer som möjligt. En uppgift som vi bara klarade till viss del ska sägas då en hel del av de interpellationer som fanns i dagordningen inte hanns med under sammanträdet.  

Nordanå och kommunikatörerna

Morgonenens första timmar upptogs till stor del av debatt kring Norrvallaområdet och den kommande fotbollshallen samt en lång och minst sagt spretig diskussion kring kommunikatörer i kommunens organisation. Vilket behov vi har av kommunikation samt hur mycket pengar vi lägger på kommunikation. Våra kommunalråd Evelina Fahlesson och Lorents Burman redogjorde för vilket stort behov som finns i kommunen då vi till skillnad från många andra kommuner bedriver lejonparten av våra verksamheter i egen regi. Något som gör att organisationen blir stor och därmed också antalet kommunikatörer och mängden kommunikation. Såväl utåtriktad som kommunikation inom organisationen. Oppositionen hade många åsikter kring mängden kommunikatörer men få svar på vad som idag kommuniceras som anses överflödigt.    

Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren svarade bland annat på interpellationer kring behovet av kockar och fick den grannlaga uppgiften att reflektera kring hur vi kan få ungdomar att välja vissa typer av gymnasieprogram, där stora behov finns. En uppgift övermäktig även Joakim som dock hade svar på frågan om hur ungdomar brukar välja då undersökningar kring det finns. Unga väljer oftast gymnasieprogram utifrån kompisar visar forskningen.  

Biologisk mångfald och skyddad mark

Felicia Lundmark, ordförande i Bygg- och miljönämnden svarade på interpellation kring biologisk mångfald från miljöpartiets Linnea Öhman som själv konstaterade att Felicia kunde redogöra för väldigt många åtgärder som kommunen gör i Bygg- och miljönämndens regi. I debatten hördes en samsyn över partigränserna kring vikten av biologisk mångfald och behovet av skyddad mark. Även om det fanns delade meningar kring hur omfattande kommunens ansvar är i frågan. Samt att det finns olika nivåer av skydd och internationellt inte kanske en samsyn om vad skyddad mark innebär. 

Kuratorer i kommunens regi?

Innan lunch hanns en del motionsbehandling med. Först en liberal motion kring personuppgifter i nämndshandlingar som ansågs besvarad av kommunfullmäktige efter kort debatt. Kristdemokraterna hade motionerat om kuratorer inom omsorgen som besvarades av undertecknad som vice ordförande i Socialnämnden. Talarlistan blev så pass lång att ärendet fick avbrytas för lunch för att sedan återupptas igen. Socialnämndens, Kommunstyrens och även min egen linje var att avslå motionen då det stöd som efterfrågades redan finns i regionens regi. Däremot framhöll jag vårt arbete kring ofrivillig ensamhet som är viktigt förebyggande mot depression hos äldre. Gunilla Lundström bidrog också bra till debatten från majoritetshåll.   

Evelina Fahlesson och Lorents Burman hade att göra också på eftermiddagen då Skellefteå kommuns årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna. Dragningen av årsredovisningen lyfte inflyttning på över 1000 personer, låga arbetslöshetssiffror och fortsatt höga investeringsnivåer som dessutom kommunen finansierat med egna medel. I samband med årsredovisningen togs också beslut om resultatöverföring där det mest noterbara var att Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden fick sina underskott från 2022 avskrivna. Debatten avslutades med flera inlägg om kulturpolitik där Martin Hedqvist vittnade om hur väl det talas om Skellefteå kommuns satsningar på kultur ute i landet.  

En hårtork från Ådin!

En motion från Moderaterna ledde till en livlig diskussion kring skolsegregation och Skellefteå kommuns skolor. Filip Palukka från Vänsterpartiet hade den något otacksamma uppgiften att bemöta oppositionens höga tonläge men han fick väldigt bra hjälp från vår egen Daniel Ådin som levererade vad som beskrevs med ordval som “brandtal” och “hårtork”. Mycket bra Socialdemokratisk ideologi och skolpolitik inbakat i ett anförande var det i alla fall. 

Sammantaget var det utan tvekan de många interpellationerna som hamnade i fokus i detta fullmäktige. Hela 15 stycken blev tvunget att bordläggas till nästa sammanträde vilket bör vara någon typ av rekord. 

 Tack till alla partikamrater i fullmäktige för väl genomfört sammanträde! 

/Magnus, Politisk Sekreterare 

facebook Twitter Email