Stadgar

1. Skellefteå arbetarekommuns uppgift

Arbetarekommunen ansvarar för

 • opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen
 • kommunikation med väljare inom kommunen
 • valorganisationen i sitt verksamhetsområde
 • utveckling av politiken inom kommunen
 • val av politiskt förtroendevalda
 • utveckling av förtroendevalda
 • facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet
 • bedriva och utveckla studieverksamhet
 • stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna
 • ansvara för att nya medlemmar tas emot på ett bra sätt i s-föreningarna.
 • främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet

2. Organisation

Moment 1
Skellefteå Arbetarekommun är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta primärkommunen.

Moment 2
Skellefteå arbetarekommun antar en organisationsplan för sitt verksamhetsområde. Av denna framgår vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i arbetarekommunen.

Medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de existerande föreningarna/klubbarna samlas i en för hela arbetarekommunen gemensam fri grupp, kallad Ak-klubben.

Moment 3
Skellefteå arbetarekommuns styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens verksamhetsområde finns förenings, klubb- och valorganisation med anknytning till bostadsområden och arbetsplatser.

Moment 4
Skellefteå arbetarekommun ska ha representantskap. Regler för fördelning av ombud till representantskap fastställs av arbetarekommunens årsmöte. Representationen skall ske efter följande regler:

Varje organisation erhåller ett grundmandat vid ett medlemsantal av en till tio medlemmar och ytterligare ett mandat enligt nedanstående

1   mandat för   11  –   20 medlemmar

1   mandat för   21  –   30 medlemmar

1   mandat för   31  –   40 medlemmar

1   mandat för   41  –   60 medlemmar

1   mandat för   61  –   80 medlemmar

1   mandat för   81  – 100 medlemmar

1   mandat för 101  – 125 medlemmar

1   mandat för 126  – 150 medlemmar

o s v vart 25:e medlemsantal

Medlem kan välja att vara ansluten till flera föreningar/klubbar, förutom den där man har sitt huvudmedlemskap. Endast huvudmedlemskapet ska räknas vid fördelning av ombud till representantskapet.

3. Medlemskap i arbetarekommunen

Moment 1
Samtliga inom Skellefteå kommun befintliga socialdemokratiska föreningar, socialdemokratiska fack-klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar, kristna socialdemokratiska grupper, socialdemokratiska studentklubbar samt medlemmar i

Ak-klubben ska ingå i arbetarekommunen.

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och som begär inträde i arbetarekommunen ska beviljas detta.

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSU-kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen.

Moment 2
Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommunen. Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan.

Moment 3
Organisationsansluten lokal facklig organisation är ansluten genom arbetarekommunen i den primärkommun där den har sitt säte. Den fackliga organisationen är medlem i samtliga arbetarekommuner inom sitt verksamhetsområde, där det finns individuellt anslutna medlemmar som tillhör den fackliga organisationen.

Moment 4
Medlemmar i organisationsansluten facklig organisation som individuellt har anslutit sig till partiet och medlemmar i socialdemokratiska föreningar och klubbar, tillhör arbetarekommunen i den primärkommun där vederbörande är bosatt.

Överföring av medlemmar och avgifter sker till berörda arbetarekommuner.

Moment 5
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i grundorganisationen eller i den fria gruppen, Ak-klubben, i arbetarekommunen i den primärkommun där medlemmen är bosatt. Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun.

4. Avgifter

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

5. Möten

Moment 1
Skellefteå arbetarekommuns representantskap är högsta beslutande organ.

Moment 2
Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Moment 3
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas:

 1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
 2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Val av styrelse och ersättare

a/ Ordförande och kassör

b/ Arbetsutskott

c/ Övriga styrelseledamöter

d/ Ersättare

 1. Val av revisorer och ersättare
 2. Val av valberedning för nästkommande årsmöte
 3. Riktlinjer för den kommande verksamheten

Moment 4
Motion till representantskapsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid.

Organisationsansluten facklig organisation har motionsrätt i samtliga arbetarekommuner som organisationen omfattar, där det finns individuellt anslutna medlemmar i partiet.

Moment 5
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 6
Omröstning sker öppet. Om votering begärs vid personval sker den med slutna sedlar

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald.

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Moment 7
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av arbetarekommunens styrelse.  Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

6. Arbetarekommunens styrelse och arbetsutskott

Moment 1
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då representantskapet inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition, såvida man inte överlåtit detta på partidistriktets styrelse.

Moment 2
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av nio ledamöter. Av dessa ska tre utgöra arbetsutskott (AU). För styrelseledamöterna utses ersättare. Styrelsen väljs för en tid av två år och AU för ett år. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen.

Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre antalet ledamöter och det andra året de övriga.

Moment 3
Årsmötet utser fem ersättare som samtliga kallas till styrelsens sammanträden. De är inte personliga utan inträder i den ordning de blivit valda.

Moment 4
Arbetarekommunens styrelse är valberedning för val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt till styrelser, nämnder och kommunala bolag. Representantskapet fastställer nomineringarna.

Moment 5
Förslag på kandidater till fyllnadsval som förrättas av kommunfullmäktige förbereds av arbetarekommunens styrelse och kan i undantagsfall fastställas av densamma.

Moment 6
För att utveckla styrelsens arbete kan representantskapet tillsätta de kommittéer man anser sig behöva. Ledamöterna i kommittéerna kan utses av representantskapet eller årsmötet. Samma sak gäller om en kommitté avvecklas.

Fyllnadsval kan göras av representantskapet på förslag från styrelsen.

7. Allmän omröstning

Moment 1
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande.

Moment 2
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av representantskapsmöte.

Moment 3
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse.

8. Revision

 Moment 1
Tre revisorer och tre ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisor.

Moment 2
Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

9. Allmänna val och kommunala frågor

För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av region och primärkommunala frågor gäller partiets ”Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan”, ”Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna” och ”Regler för behandling av region och primärkommunala frågor”.

10. Allmänna bestämmelser

Moment 1
Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande.

Om arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet.

Moment 2
Tilläggsstadgar för Skellefteå arbetarekommun ska antas eller ändras vid arbetarekommunens årsmöte. Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i partiets grundstadgar.

 

facebook Twitter Email