Rapport från Kommunfullmäktige – 240612

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12/6 var det sista innan en väntande sommarledighet. Ett flertal motioner kom att uppta den största tiden av mötet. Bland annat gällde det drogtester, hållbar byggmarknad, utskrivningsavdelning på sjukhuset, sjukförsäkringar i kommunala bolag samt utdrag ur brottsregister. Noterbart var också att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tycks ha funnit varandra då KD stödde SD-förslag i flertalet frågor.

Dagordningen var för dagen lite omkastad med beslutsärenden direkt från början. Kommunens delårsrapport stod först på tur och vi kan fortsatt se en stark utveckling i vår kommun. Inflyttningen är fortsatt mycket stor och även skatteintäkter och annan utveckling visar goda prognoser. Den enda diskussion som uppstod i talarstolen var egentligen kring hur Socialnämnden och För- och Grundskolenämnden bör stöttas i en tuff budgetsituation. Beslutet idag var att avskriva prognostiserat underskott medan oppositionen tidigare förordat att skjuta till medel redan nu.

Investeringsbudget för ACE – Artic Center of Energy spikades också. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade gjort gemensam sak för att inte ställa sig bakom budget för projektet då den är större än då beslutet togs att inrätta ACE. Men övriga partier valde att fortsatt prioritera att hela den ambition man haft bör genomföras.

Ett fåtal beslutsärenden som inte väckte någon direkt debatt avverkades och i stället övergick dagordningen till att behandla motioner.  Först handlade det om drogtestning av personal i kommunala verksamheter. Svaret från kommunförvaltningen är att den möjligheten finns i de fall enskilda nämnder bedömer att man ser behov av det. Men samtidigt att SKR tydligt signalerat att det bör ske med stor försiktighet och att det är tveksamt rättsligt.

Delar av motionens formuleringar handlade också om att måla upp en stor problematik i kommunala verksamheter som är svårt att se är underbyggd i någon sorts fakta eller data. Det blev därför en ganska lång debatt kring problematiken, hur den bör bemötas, hur stor den är och drogtesters effektivitet. Där företrädare för oppositionen såg stor nytta och ett stort behov av såväl slumpvisa drogtester som drogtester vid nyanställning. Medan flera företrädare från Socialdemokraterna framhöll att det finns bättre vägar och att tillit och dialog är grunden för att vi som arbetsgivare ska kunna vara ett stöd för personalen, även de som kan ha en problematik.

Ännu längre diskussion blev det kring Daniel Envalls motion om krav för en hållbar byggmarknad. Egentligen var det bara en att-sats i motionen som debatterades. Att Skellefteå kommun endast ska tillåta underentreprenörer i två led. Moderaterna med flera hävda bestämt att detta skulle leda till att nästan inga byggföretag skulle kunna lämna anbud i kommunala upphandlingar samt att det skulle drabba små byggföretag hårt. Trots idoga försök att förklara hur entrepenörsled fungerar och att en huvudentreprenör även efter en sådan begränsning kan anlita massvis av underentreprenörer, dessutom i flera led. Men i debatten var det svårt att nå fram, vilket dock lyckligtvis inte förändrade Kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen.

Nästa debatt kom kring Alliansens motion att starta en utskrivningsavdelning på sjukhuset tillsammans med regionen. Frågan kring utskrivningsklara har debatterats flitigt i fullmäktige senaste året och nu var det dags igen. Det kom inte speciellt mycket tydliga argument varför just denna lösning skulle vara en väg framåt, däremot många synpunkter att vi borde prova. Svaret från Socialdemokraterna och även från socialkontoret är att frågan fortsatt är prioriterad och att man tagit beslut om att inrätta fler korttidsplatser. En åtgärd som borde kunna fylla ungefär samma funktion som motionärerna efterfrågar men som vi dessutom kan göra själva och som har fler funktioner och större nytta utöver att möta problemen med utskrivningsklara.

Nästa motion kring privata sjukförsäkringar i kommunala bolag gav fortsatt lång debatt. Om man tycker att ideologiska utgångspunkter framgått tydligt under tidigare debatter under dagen så blev det ännu ett snäpp tydligare här. Från Moderaterna ser man ingen nackdel med att vissa medborgare får gå före i kön till den sjukvård vi alla som medborgare har rätt till. Det är då kanske inte helt oväntat att ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade en del synpunkter på det resonemanget. Att människor som saknar sjukförsäkringar ska få en sämre tillgång till vård än den som har en försäkring men ett mindre behov. Det är i sig orättvist, osolidariskt och går emot allt vad medicinsk etik heter. Att samtliga företrädare från Alliansen tycker att det är svårt att förstå är talande, mycket talande.

Den sista motionen som skapade viss debatt var en kring utdrag ur belastningsregister för kommunal personal inom vård och omsorg. Alliansens företrädare ville trots att alla expertinstanser tydligt signalerat att lagrum inte finns för en sådan åtgärd. Det pågår också en nationell utredning för att undersöka frågan närmare.

Några beslutsärenden följde innan de interpellationer som fanns på dagordningen behandlades. Även ett antal enkla frågor fanns på dagordningen men tiden för att lämna svar på dessa fanns inte utan sammanträdet fick avslutas klockan 17 enligt arbetsordning.

En intressant dag i Kommunfullmäktige med ovanligt många ideologiska diskussioner och som vanligt goda insatser från våra socialdemokratiska ledamöter som var aktiva i talarstolen.  

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email