Rapport från Kommunfullmäktige – 240327

Kommunfullmäktige den 27/3 blev en ganska kort och lugn tillställning. Viss debatt uppstod dock kring gymnasieskolan, färdtjänst, kommunens näringslivspolitiska program samt en smula oväntat även floursköljningar! Det sistnämnda visade sig dock mot slutet av ärendets behandling vara en fråga där det rådde total enighet. Det tog dock en hel del diskussioner innan vi hamnade där. De viktigaste beslut som togs var annars att vi fastställde det näringslivspolitiska programmet, tog beslut om investering i tillfälliga boenden på campingen samt gratis kaffe och andra varma drycker till medarbetare i Skellefteå kommun!

Interpellationer om skolan är en pågående följetong i fullmäktige. Så även detta sammanträde. Lång diskussion uppstod direkt på första interpellationen kring frånvaro i Skellefteås gymnasieskolor. Det rådde dock närmast enighet kring hur de olika partierna vill att gymnasieskolan och närvaron i densamma ska fungera, även om det kändes som att interpellanten ville signalera något annat. I slutändan kokade det ner till en fråga, ska gymnasieelever själva få anmäla frånvaro? Ska den tillitsbaserade styrning och ledning som vi beslutat om i kommunfullmäktige även prägla gymnasieskolan? Där fanns möjligen olika åsikter. Men tydligt var att alla ville att elever ska vara så mycket som möjligt i skolan.

Lorents Burman besvarade två interpellationer som behandlade liknande ämnen. Den första rörde kommunens jämställdhetsarbete och den andra kommunens jämlikhetsberednings arbete. Svaren var dock mer olika. Inom jämställdhetsarbetet var beskedet att det görs en mängd olika saker och att frågorna i är prioriterade. När det kom till jämlikhetsberedningen så fanns en enighet om att frågorna är av stor vikt, men tyvärr har inte beredningens arbete kunnat komma igång ännu.

Efter ett antal snabba beslutsärenden stannade det till vid beslut om avgift för arbetsresor med färdtjänst. Där följde en lite märklig debatt. För Alliansen har i Socialnämnden drivit en linje kring arbetsresor med färdtjänst att kostnaden varit för låg. Att gruppen som reser till arbetet med färdtjänst är den grupp av färdtjänstresenärer som har störst betalningsförmåga och att vi därför haft för låga avgifter för just den här gruppen.

Nu kommer i stället förslag från Centerpartiet att kraftigt sänka avgifterna. En diskussion man inte överhuvudtaget lyft när övriga färdtjänstavgifter beslutats i fullmäktige. Och det med motiveringen likvärdighet. Centerpartiet säger själva att de inte riktigt vet hur deras förslag slår. Vilket känns som en del av förklaringen. Ett så pass omfattande förslag till förändring av en avgift, men man har inte räknat på effekten av förslaget. Då kanske det inte är så konstigt att allt blir så, just konstigt.   

Ett antal motioner behandlades också innan lunch. Liberalernas motion kring floursköljning skapade lite oväntat en riktigt lång debatt. Oväntat eftersom alla talare var överens om egentligen allt, om vad man vill, men även om det positiva svaret på motionen. Men ändå lyckades man röra till diskussionen rätt ordentligt. Främst på grund av svepande uttalanden som inte heller kunde förklaras när framför allt Fredrik Stenberg ställde högst rimliga frågor kring dem. Efter en smått obegriplig replikväxling drogs till sist också motionärens yrkande om bifall till motionen tillbaka och alla enades bakom kommunstyrelsens förslag.

Även flexibla nattstopp i kollektivtrafiken och samisk kultur på Nordanåområdet hanns med att behandlas. I det första fallet beslutades motionen att avslås efter en jämn votering. Den andra ansågs besvarad då arbetet inkluderas i framtida utvecklingsarbete av Nordanåområdet.    

Även enkla frågor fanns som vanligt på dagordningen. Denna gång kring Bjuröklubbs kaj och magasin, restaurangutbildning och nattågstrafik. Mest diskussion uppstod kring restaurangutbildning som också ställdes frågor kring från tre olika frågeställare.

Efter lunch kom ett efterlängtat beslut då Kommunfullmäktige tog beslutet att Skellefteå kommun ska erbjuda gratis kaffe och andra varma drycker till kommunens medarbetare. Evelina Fahlesson bidrog i en historisk tillbakablick kring hur kaffepauser fungerat i Sverige genom åren. Därefter dryftades bostadsfrågan igen. Denna gång i form av en investering i stugor på Skellefteå camping som ska kunna fungera som tillfälliga boenden för nyinflyttade i kommunen som ska arbeta i våra verksamheter. En liten men ändå viktig insats för såväl bostadsmarknaden som kommunens kompetensförsörjning.  

Sist på dagordningen fanns kommunens program för näringslivsklimatet. En välbekant diskussion kring Svenskt näringslivs ranking över näringslivsklimat uppstod inte helt oväntat. Från Alliansen vill man sätta mål om att kommunen ska klättra i nämnda ranking medan vi från Socialdemokraterna snarare vill arbeta med faktiska åtgärder än att försöka anpassa kommunens verksamhet utifrån politiska intresseorganisationers syn på näringslivsvänlighet. För det är inte hur näringslivet i en stad faktiskt utvecklas som syns i rankingen, för då hade Skellefteå legat i topp. Snarare är det hur väl en kommun genomfört de politiska förslag om privatiseringar och avregleringar som Svenskt näringsliv driver.

De många tilläggsförslag som kom från såväl Alliansen som Sverigedemokraterna avslogs dock och programmet fastställdes enligt Kommunstyrelsens förslag.    

Tack alla partikamrater för ett väl genomfört sammanträde!

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email