Rapport från Kommunfullmäktige – 240227

När Kommunfullmäktige sammanträdde den 27/2 så blev det en fråga som verkligen hamnade i fokus. Miljö- och klimatprogram för Skellefteå kommun 2024-2030 var det aktuella ärendet och programmet antogs glädjande nog efter en lång debatt med väldigt tydliga skiljelinjer. För Sverigedemokraterna är det oklart kring klimatförändringar överhuvudtaget med lite olika budskap från olika ledamöter. Från Alliansen så anser man att klimatet är en viktig fråga, men däremot ska det inte göras några uppoffringar. Framför allt ska vi köra lika mycket bil, det ska inte kosta mer att köra bil och samhället verkar inte ska ställas om inom transportsektorn. Men lyckligtvis fanns det också rimliga röster som såg värdet i att staka ut en hållbar väg mot framtiden.

Men först handlade det om Skolan som diskuterades flitigt under morgonens interpellationsbehandling. Först handlade det om krisberedskap i skolan där såväl För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg som Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren och Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund samtliga fick redogöra för vilka planer och vilken beredskap som finns. En viss självkritik fanns att utläsa i svaren att vi kan göra ännu mer. Men i stort så gör man ett bra arbete i de olika nämnder som ansvarar för skolverksamheterna.

Nästa diskussion gällde resurserna i skolan. Talarlistan blev lång och det beskrevs en smärre katastrof från oppositionen. Det fanns dock tydliga svar från Fredrik Stenberg med understöd från Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman. Oppositionen fortsätter att hävda att man vill göra omfattande satsningar på skolan. Men samtidigt är det svårt att se i de budgetförslag som man lagt de senaste åren hur man får ihop det. Något som också påpekades av Fredrik Stenberg. Från Socialdemokraterna fortsätter vi att tydligt visa att vi prioriterar skolan och är beredda att göra ekonomiska tillskott då vi ser att resurserna inte räcker till.

En interpellation kring kommunens samarbete med familjehem skapade också en lång debatt med lång talarlista. Här fanns dock en större enighet och det uttrycktes från i princip alla håll hur viktigt det är att kommunen kan hitta egna familjehem och försöka undvika att behöva använda konsulentstödda familjehem som skapar stora kostnader för kommunen. Vikten av en regelbunden dialog med våra familjehem lyftes också av i princip alla talare och där gör Socialnämnden ett omfattande arbete.

Sen var det då Skellefteå kommuns miljö och klimatprogram som var dagens första och trots hård konkurrens också klart längsta beslutsärende. Och här gick meningarna isär. Från Sverigedemokraterna uppvisades en tydlig skepsis till om människan överhuvudtaget påverkar klimatet. Och om vi därmed överhuvudtaget behöver några åtgärder för att förbättra klimatet. Många var uppe och svarade tydligt. Inte bara Socialdemokrater, även representanter från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var uppe och gjorde högst rimliga poänger kring vikten av omställning och hållbarhet.

Från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna så säger man sig vilja jobba för en omställning, men det ska inte krävas att någon egentligen förändrar någonting alls. Man ansåg också att programmet i sig skulle vara någon sorts angrepp på bilister och biltrafik. Något som bemöttes förtjänstfullt från Evelina Fahlesson som tydliggjorde vår uppgift att ge våra invånare möjligheter. Inte att hindra eller skuldbelägga den som kör bil utan att möjliggöra andra val. Att se till att hela kommunen och dess invånare tillsammans kan styra utvecklingen åt rätt håll, ett beslut i taget. I den takt man klarar av.

Debatten fortsatte sedan även under nästa beslutspunkt som behandlade ny energiplan för Skellefteå kommun. Fortsatt var temat hållbarhet och fortsatt var det Alliansen som ville ändra fokus från förnyelsebart till fossilfritt. Och anledningen till den skiftningen handlade om kärnkraft. Att öppna för byggande av kärnkraftsanläggningar i Skellefteå kommun. Från majoritetspartier påpekades gång på gång att vår kommun är självförsörjande på energi. Och de delar av landet som då behöver mer energi bör då i så fall var de som bygger dessa anläggningar. Man kan ju än mer kanske tycka att de borde bygga förnyelsebar elproduktion.

Debatt blev det också kring kommunens satsning på upphandling av bostäder. Även här fanns ändå en viss enighet om att detta inte är en åtgärd som är önskvärd. Men något måste göras för att försöka driva på byggandet i Skellefteå. Mest häpnadsväckande i debatten var nog ändå att Liberalerna påpekade att man haft besök från sin bostadspolitiske talesperson och aktivt driver en politik för att det INTE ska byggas fler bostäder då man anser att det skulle driva på inflationen. Sällan har väl det mer tydligt illustrerats att det spelar roll för vår landsändas utveckling vilka som sitter i regering. När inte ens lokala företrädare för regeringspartierna säger sig vilja se en politik för mer byggande i Skellefteå.

Alliansen kom även med ett eget yrkande som skulle sätta en tidsgräns för avyttring av de bostäder som kommunen upphandlar. Något som skulle skapa en svår situation där kommunen skulle kunna bli tvungna att sälja med förluster vid ofördelaktig bostadsmarknad. Ett direkt oansvarigt förslag.

Med fyra beslutspunkter avklarade på lika många timmar var tiden för sammanträdet nästan avverkad. Kort behandling följde därför av en hel del ärenden. Lyckligtvis var det mestadels enkla ärenden kring avgifter och fyllnadsval och fullmäktige kunde i alla fall se till att avverka alla beslutsärenden innan dagens slut. Även den enda motionen på dagordningen som behandlade artificiell intelligens hanns med. Samt en enkel fråga kring vinterväghållning. Däremot fanns det interpellationer och frågor som fick utgå.

Tack alla partikamrater för ett väl genomfört sammanträde och gott tålamod under långa debatter!

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email