Rapport från Kommunfullmäktige – 240206

Dagordningen var lång i årets första Kommunfullmäktige 2024. Den stora punkten på dagordningen var planeringsförutsättningarna för budget och plan där också dagens tydligaste politiska nyhet kom. Sverigedemokraterna valde nämligen att rösta med Moderaterna för en sänkning av kommunalskatten. Tydligt att partiet visar att det är en borgerlig ekonomisk politik man företräder och att mer till de som har mest prioriteras över välfärd och stöd till de som har mindre.
Felicia Lundmark gjorde sitt första sammanträde som Kommunfullmäktiges ordförande

Vi har sett ett flertal sammanträden med många interpellationer till kommunens nämnder och bolag men dagens dagordning var nog någon form av rekord. Inledningsvis var det precis som innan årsskiftet frågan om utskrivningsklara som lyftes. Diskussionen blir lite krånglig när den utgår från lite bristfälliga data som det dras slutsatser ifrån. Beskedet från Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis var i alla fall att nämnden välkomnar den granskning som kommunrevisionen aviserat. Där kanske det kan komma några förtydliganden på hur kommunen kan agera bättre för att möta de toppar som regelbundet uppstår i antalet utskrivningsklara på sjukhuset. Så att tiden de ligger kvar på sjukhuset blir så kort som bara är möjligt.

Följde gjorde en hel rad av interpellationer kring vädret runt årsskiftet. Dels hur kommunen hanterar stora snömängder, dels insatser vid stark kyla. Det man som åhörare fick med sig var sammantaget i alla fall att många verksamheter hanterat de väderförhållanden vi sett på ett bra sätt. Men även att lärdomar gjorts och att rutiner setts över och i vissa fall också tagits fram utifrån de erfarenheter man gjort av väderförhållandena.

Bland dagens beslutsärenden fanns ägarstyrning, ägardirektiv, detaljplan och informationsskyltar. Frågor som inte skapade några direkta diskussioner. Det beslutades också om ett flertal av Socialnämndens avgifter och där var det bara avgiften för arbetsresor med färdtjänst som väckte någon diskussion. Resultatet blev en återremiss för att se vilken kostnad det skulle vara att anpassa avgifterna till lokaltrafikens prismodell.

Fritidsnämnden delar ut stipendier

Efter lunch delades stipendier ut från Fritidsnämnden. Maria Nilsson från Friluftsfrämjandet tilldelades Idrottsledarstipendiet och skidåkaren Elin Henriksson idrottsstipendiet. Elin kunde inte vara på plats för att ta emot sitt pris eftersom hon tävlar på världsmästerskap i veckan.    

Som vanligt fanns också ett antal beslutsärenden som teckentolkades. Ärenden med stort allmänintresse brukar väljas och på dagens sammanträde var det planeringsförutsättningar för budget och plan 2025-2034 som var huvudnumret. Men även finansiering av tidigareläggning av belysning på landsbygd och begäran om tilläggsanslag för idrottshall och konstgräs på Sunnanå fanns på listan. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag gick igenom efter att Alliansen velat plocka in sitt politiska program i det och Miljöpartiet velat plocka ut majoritetens politiska program. Men den tydligaste politiska nyhet vi fick se var som sagt Sverigedemokraternas val att rösta för Alliansens politiska program och dessutom för Moderaternas skattesänkning som inte de andra Allianspartierna stödde.

Ett antal motioner fanns också på dagordningen. En motion från Centerpartiet om självförsörjningsgrad av livsmedel, upphandling och kolonilotter blev en rätt lång debatt där det påpekades även från debattörerna själva att alla var väldigt överens om frågornas vikt. Däremot var det oenighet i vilket svar man ville ha på motionen som till sist i alla fall ansågs besvarad med hänvisning till det arbete som redan finns. Moderaternas förslag kring längre öppettider på krogen avslogs medan förslag om kampanj om samåkning från KD ansågs besvarad då tankarna redan ingår i en kombinerad insats inom ramen för Klimatneutralt Skellefteå 2030.

Dagordningen gick vidare från enkla frågor tillbaka till interpellationer och ämnet som framför allt skulle behandlas var skolan. Fredrik Stenberg från För- och Grundskolenämnden och Joakim Dahlgren från Gymnasienämnden hade siktet inställt på stora åtaganden i talarstolen. Ledamöter som lämnat mötet gjorde dock att ett flertal punkter på dagordningen utgått. Därmed blev det korta om än fullgoda insatser från de bägge som vi bjöds på istället.

Tack till samtliga representanter från Socialdemokraterna för ett väl genomfört sammanträde!

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email