Kyrkoval

Den 19:e september är det Kyrkoval. Det är viktigt att du gör din röst hörd. Här har vi samlat information om den politik vi Socialdemokrater vill föra. Du hittar en länk till vår gemensamma strategi för kyrkan i hela Sverige, och så hittar du våra fyra olika lokala pastorat och information kring vår lokala politik. Den vackra bilden ovan är av Burträsk kyrka och är fotad av David Wiksten.

Läs gärna vårt valmanifest, det hittar du här.

Socialdemokraterna har ett nytt kyrkopolitiskt program, läs det här.

Vår lokala program hittar du lite längre ner på sidan, men först kommer våra nyhetstidningar.

Vår lokala information gällande kyrkovalet hittar du i våra fyra nyhetstidningar, en för varje pastorat.


En nära och öppen folkkyrka i Skellefteå pastorat 

Oavsett var du bor i Skellefteå pastorat och vilken relation du har till kyrkan menar vi socialdemokrater att alla medlemmar ska få delta på lika villkor.  

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla, tvivlande, sökande och trosvissa – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. 

Skellefteå pastorat ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. 

I tider av oro krävs ett hoppfullt budskap. För oss är det viktigt att främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället 

Vi vill därför:

att det lokala församlingslivets närvaro i hela pastoratet säkras 

att all barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri 

att bidrag lämnas till församlingar som startar nya barn- och ungdomsgrupper 

att pastoratet ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik 

Socialt hållbar kyrka i hela världen  

För oss socialdemokrater i Skellefteå pastorat är det sociala engagemanget mycket viktigt. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa.  

Vi vill därför:  

att säkerställa stöd till sjukhuskyrkans verksamhet 

att Skellefteå stadsmissions arbete med utsatta grupper prioriteras 

att pastoratets församlingar finns med som resurs inom skolans elevhälsovård, lokalt föreningsliv och i aktivt drogförebyggande arbete 

att ett aktivt och medvetet integrationsarbete sker i alla församlingar 

Svenska kyrkan ett föredöme som arbetsgivare 

Alla anställda i Skellefteå pastorat ska ha rätt till en god arbetsmiljö.  

Vi vill därför :

att det i pastoratet läggs grunderna för ett demokratiskt ledarskap  

att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpas 

Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik 

Vi socialdemokrater värnar en organisation och verksamhet fri från diskriminering i Skellefteå pastorat 

Vi vill därför :

att församlingarna i pastoratet utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska få förekomma 

att ett aktivt arbete för ökad jämställdhet bedrivs  

att alla präster i pastoratet vill arbeta med kvinnliga kollegor och viga HBTQ personer 

att aktivt ta ställning mot mäns våld mot kvinnor 

Ett tillgängligt kulturliv 

Kyrkan har ett stort ansvar att bevara, förvalta och förmedla vårt kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik. 

Vi vill därför:

att den ideella kultur och musikverksamheten stimuleras 

att kyrkorum och övriga lokaler hålls öppna för allmänheten att besöka 

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet 

Vi socialdemokrater i Skellefteå pastorat vill säkerställa att församlingarna tar sitt ansvar i miljö och klimatarbetet. Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa intryck på miljön eller klimatet skapas. 

Vi vill därför:  

att en tydlig miljö och inköpspolicy formuleras och hålls uppdaterad 

att kollektivavtal och miljöpolicy finns hos alla leverantörer  

att samtliga församlingar inom pastoratet blir miljödiplomerade 

Socialt hållbar kyrka i hela världen 

Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Vi blir dagligen påminda om att människor, bland annat till följd av krig, förtyck, klimatförändringar och pandemier lider nöd. Särskilt utsatta är kvinnor och barn. 

Vi vill därför :

att vi i Skellefteå pastorat hjälps åt att motarbeta alla former av patriarkala strukturer  

att kvinnors och flickors utsatthet i internationella konflikter uppmärksammas 

att öka gåvomedlen till ACT (Svenska kyrkans biståndsorganisation)  

Kyrkans budskap om evangeliet i ord och handling söker svar med utgångspunkt i ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. 

För oss socialdemokrater är det naturligt att solidaritet går hand i hand med evangeliet. 

Delar du vår uppfattning så ses vi på valdagen den 19 september.

facebook Twitter Email